Hatályos: 2016. július

Jelen szabályzat („Szabályzat”) célja, hogy a Stimulus Kft. („Társaság”) panaszkezelési rendjét szabályozza és rendezze, a www.relaxem.hu weblaphoz és az arról elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódóan.

A jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság minden alkalmazottjára, munkavállalkozójára és alkalmazottjára, akik kötelesek betartani. A Panaszkezelési szabályzat érintettjei a Társaság által megkérdezett vagy személyesen meghallgatott magánszemélyek, akik  a Panaszkezelési Szabályzat szerint jogosultak eljárni (más jogi út lehetőségét nem érintve)

A PANASZ BEJELENTÉSÉNEK MÓDJAI

Szóbeli panasztétel

A Társaság nem köteles ügyfélszolgálatot üzemeltetni, így szóbeli panaszt az alábbi telefonszámon lehet tenni:

+ 36 20 576 4809 (díjköteles).

A hívás az adatkezelési szabályzat szerint kerül rögzítésre.

Panaszbejelentés írásban a fogyasztovedelem@relaxem.hu e-mail címen lehet megtenni.

Az adatkezeléshez kapcsolódó panaszt az adatvedelem@relaxem.hu

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  1. A panasz formai követelményei

A panasz kivizsgálása és a válaszlevél elküldésének lehetősége érdekében a panaszlevélben a panasztevő az alábbi adatait köteles feltüntetni:

  • név,
  • lakcím, vagy a kapcsolattartási elektronikus cím / telefonszám
  • a panasz rövid leírása
  • a (vélt) felelős neve, amennyiben ismert

A panaszos írásbeli meghatalmazás eredeti példányának benyújtása mellett meghatalmazott útján is eljárhat. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Magánszemély meghatalmazott útján is megtehető a panasz, nem kötelező ügyvéd vagy érdekérvényesítő szerv igénybevétele.

Ismételt panasz esetén nem szükséges új meghatalmazás csatolása.

Szóbeli panasz meghatalmazott útján nem tehető.

  1. A panaszok kivizsgálásának rendje
  1. A panaszok kivizsgálásának díjmentessége

A Panasz kivizsgálása és a válaszadás díjmentes. Értelemszerűen a telefaxon küldött panaszok esetén a faxküldés megtérítése nem kivitelezhető a Társaság számára, azonban költségigényét a panaszos megjelölheti, és ha igazolja ezeket a Társaság mérlegeli az ésszerű költségek megtérítését (például futár útján küldött panaszt a Társaság nem térít meg).

  1. Az ügyfelek által szóban bejelentett panaszok kivizsgálása

A Társaság  a szóbeli panaszt – a következő bekezdésben meghatározott eltéréssel – azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a panaszos a panasz kezelésével nem ért egyet, a

a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel a munkatárs/alkalmazott, és annak egy  másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon  közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek – a válaszlevéllel egyidejűleg – megküldi.

A telefonon közölt szóbeli panasz esetén az indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított 5-10 percen belüli az ügyfélszolgálati ügyintéző úgy köteles eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a munkatárs jegyzőkönyvet készít.

A panaszról felvett jegyzőkönyv az írásbeli panaszban írtakkal egyező adatokat tartalmazza. A jegyzőkönyvet követően az írásbeli panaszra vonatkozó eljárásrend az irányadó.

  1. Az ügyfelek által írásban bejelentett panaszok kivizsgálása

A Társaság az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését

Követő harminc naptári napon belül írásban megküldi a panaszos által jelzet címre, vagy meghatalmazottjának.

A panasz elutasítása esetén a jogorvoslati tájékoztatást a válaszlevél tartalmazza.

Adatvédelmi ügyekben a panasz elutasítását követően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet jogorvoslatért fordulni.